کنترل های بهینه سازی

قبل
بعدی
 • Reset Seismic Parameters

محاسبه دقیق ضریب زلزله و استخراج زمان تناوب تحلیلی سازه و مقایسه آن با زمان تناوب تجربی در هر مرحله

 • ReSet Number of Modes

کنترل درصد مشارکت جرمی

 • Set Beams Torsion Stiffness

اصلاح سختی پیچشی تیر مطابق روش دقیق و چندین بار سعی و خطا

 • Auto Select Optimization

اعمال محدودیت برای تیر و ستون ها با استفاده از بسته مقاطع در Auto Select با توجه به محدودیت های معماری

 • Show Initial & Optimized Model Excel Results

خروجی دفترچه محاسبات به صورت اکسل و مقایسه فایل اولیه و فایل بهینه شده در هرمرحله

 • Algorithmz To Use

پشتیبانی از چهار الگوریتم ژنتیک ، ذرات هوا ، گرگ خاکستری و ربات

 • Beam-Column Dim

کنترل تناسبات ابعادی مدل بتنی

 • Group Limits

کنترل محدودیت ابعادی المان ها (عرض و ارتفاع) با استفاده از تعریف و اختصاص گروه

 • Beam Height / Length (L/4)

کنترل محدودیت ابعادی حداکثر ارتفاع تیرها مطابق بندهای 9-20-5-2-1-1-الف و 9-20-6-2-1-1-الف مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان

 • Beam Deflection (L/16)

کنترل حداقل ارتفاع تیرها برای کنترل خیز مطابق بند 9-11-2-6

 • Structure Torsion

کنترل نامنظمی پیچشی سازه مطابق استاندارد 2800

 • Structure Drift

کنترل دریفت سازه. درصورتیکه سازه دارای نامنظمی پیچشی باشد، به جای Average از Max استفاده می شود. درصورتیکه تیک کنترل شاخص پایداری زده شده باشد، بند تخفیفی 3-6 آیین نامه 2800 درصورت رعایت هنگام کنترل دریفت اعمال می شود.ضوابط دریفت برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد نیز رعایت میشود

 • To-Be-Checked Sections

کنترل حداقل و حداکثر درصد آرماتور ستون های Check و همچنین رعایت محدودیت های فواصل آرماتورگذاری مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نوع سیستم باربر جانبی.

 • Stability Index

کنترل شاخص پایداری مطابق با بند 3-6 آیین نامه 2800 و همچنین در نظر گرفتن رابطه 3-13

 • Columns Dim. & Rebar Area

کنترل مقادیر آرماتورها و ابعاد ستون های بالا و پایین یک گره و همچنین کنترل تعداد آرماتورهای هر وجه ستون بالا و پایین برای حالت Check

 • Beams Height in Joints

کنترل هم ارتفاع بودن تیرها در اتصالات با توجه به هم راستا بودن تیرهای متناظر ( اجرایی)

 • SCWB

کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی با استفاده از نتایج ایتبس روی حالت Sway Special.

 • Joint Shear

کنترل برش چشمه اتصال با استفاده از نتایج ایتبس روی حالت Sway Special و sway intermediate

 • Beam Rebar Ratio

کنترل حداکثر درصد آرماتورهای طولی بالا و پایین تیر به دلیل عدم تراکم میلگردها ( اجرایی)

 • Resist Sys. Dim. Limits

کنترل سایر محدودیت های ابعادی المان های تیر و ستون مطابق بندهای 9-20-5 و 9-20-6 براساس نوع سیستم باربر جانبی

 • Base Shear Modificaton

هم پایه سازی برش پایه به همراه ضریب اصلاح در هر مرحله

 • Modify Stories Displacements Limits

محدود کردن تغییر مکان طبقات برای در نظر گرفتن درز انقطاع ساختمان های بالای 8 طبقه

 • Costs info

برآورد هزینه میلگرد ، بتن و قالب بندی تیر ، ستون

 • Column Long Max Rebar Perc

کنترل حداقل و حداکثر آرماتورهای ستون با توجه به شکل پذیری سازه

 • Column Trans Max Avis

محدود کردن برش ستون ها به دلیل عدم تراکم خاموت ها( اجرایی )

 • Beam Shear + Torsion Trans

محدود کردن برش تیر ها و برش به علاوه پیچش تیرها به دلیل عدم تراکم میلگرد و خاموت( اجرایی )

 • Creat only 10 section

در صورت نیاز مضرب  10 کردن ارتفاع قالب تیر ها باتوجه به محدودیت برخی پیمانکاران ( اجرایی)

 • Allow beam Dim

کنترل ابعادی تیر و ستون در اتصالات مطابق بند 9-20-5-2-1-1-پ

 • other controls

– اصلاح جرم و وزن تیرها با توجه به ضخامت سقف به صورت دقیق

– اصلاح و اعمال کاهش سختی تیرها و ستون ها در صورت نیاز

Redifine check section

بهینه سازی آرماتورهای ستون با قابلیت تفاوت بین آرماتورهای گوشه و لبه و چیدمان میلگرد برای حداقل کردن خاموت مصرفی

WhatsApp Me!