کنترل های دیوار برشی

قبل
بعدی
 • Reset Seismic Parameters

محاسبه دقیق ضریب زلزله و استخراج زمان تناوب تحلیلی سازه و مقایسه آن با زمان تناوب تجربی در هر مرحله

 • ReSet Number of Modes

کنترل درصد مشارکت جرمی

 • Set Beams Torsion Stiffness

اصلاح سختی پیچشی تیر مطابق روش دقیق و چندین بار سعی و خطا

 • Auto Select Optimization

اعمال محدودیت برای تیر و ستون ها با استفاده از بسته مقاطع در Auto Select با توجه به محدودیت های معماری

 • Show Initial & Optimized Model Excel Results

خروجی دفترچه محاسبات به صورت اکسل و مقایسه فایل اولیه و فایل بهینه شده در هرمرحله

 • Algorithmz To Use

پشتیبانی از چهار الگوریتم ژنتیک ، ذرات هوا ، گرگ خاکستری و ربات

 • Beam-Column Dim

کنترل تناسبات ابعادی مدل بتنی

 • Group Limits

کنترل محدودیت ابعادی المان ها (عرض و ارتفاع) با استفاده از تعریف و اختصاص گروه

 • Beam Height / Length (L/4)

کنترل محدودیت ابعادی حداکثر ارتفاع تیرها مطابق بندهای 9-20-5-2-1-1-الف و 9-20-6-2-1-1-الف مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان

 • Beam Deflection (L/16)

کنترل حداقل ارتفاع تیرها برای کنترل خیز مطابق بند 9-11-2-6

 • Structure Torsion

کنترل نامنظمی پیچشی سازه مطابق استاندارد 2800

 • Structure Drift

کنترل دریفت سازه. درصورتیکه سازه دارای نامنظمی پیچشی باشد، به جای Average از Max استفاده می شود. درصورتیکه تیک کنترل شاخص پایداری زده شده باشد، بند تخفیفی 3-6 آیین نامه 2800 درصورت رعایت هنگام کنترل دریفت اعمال می شود.ضوابط دریفت برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد نیز رعایت میشود

 • To-Be-Checked Sections

کنترل حداقل و حداکثر درصد آرماتور ستون های Check و همچنین رعایت محدودیت های فواصل آرماتورگذاری مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نوع سیستم باربر جانبی.

 • Stability Index

کنترل شاخص پایداری مطابق با بند 3-6 آیین نامه 2800 و همچنین در نظر گرفتن رابطه 3-13و کنترل طبقه مهارشده یا نشده در سازه ای با دیوار برشی و اعمال ضرائب نظیر هر یک

 • Columns Dim. & Rebar Area

کنترل مقادیر آرماتورها و ابعاد ستون های بالا و پایین یک گره و همچنین کنترل تعداد آرماتورهای هر وجه ستون بالا و پایین برای حالت Check

 • Beams Height in Joints

کنترل هم ارتفاع بودن تیرها در اتصالات با توجه به هم راستا بودن تیرهای متناظر ( اجرایی)

 • SCWB

کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی با استفاده از نتایج ایتبس روی حالت Sway Special.

 • Joint Shear

کنترل برش چشمه اتصال با استفاده از نتایج ایتبس روی حالت Sway Special و sway intermediate

 • Beam Rebar Ratio

کنترل حداکثر درصد آرماتورهای طولی بالا و پایین تیر به دلیل عدم تراکم میلگردها ( اجرایی)

 • Resist Sys. Dim. Limits

کنترل سایر محدودیت های ابعادی المان های تیر و ستون مطابق بندهای 9-20-5 و 9-20-6 براساس نوع سیستم باربر جانبی

 • Base Shear Modificaton

هم پایه سازی برش پایه به همراه ضریب اصلاح در هر مرحله

 • Modify Stories Displacements Limits

محدود کردن تغییر مکان طبقات برای در نظر گرفتن درز انقطاع ساختمان های بالای 8 طبقه

 • Costs info

برآورد هزینه میلگرد ، بتن و قالب بندی تیر ، ستون و دیوار برشی

 • Column Long Max Rebar Perc

کنترل حداقل و حداکثر آرماتورهای ستون با توجه به شکل پذیری سازه

 • Column Trans Max Avis

محدود کردن برش ستون ها به دلیل عدم تراکم خاموت ها( اجرایی )

 • Beam Shear + Torsion Trans

محدود کردن برش تیر ها و برش به علاوه پیچش تیرها به دلیل عدم تراکم میلگرد و خاموت( اجرایی )

 • Creat only 10 section

در صورت نیاز مضرب  10 کردن ارتفاع قالب تیر ها باتوجه به محدودیت برخی پیمانکاران ( اجرایی)

 • Allow beam Dim

کنترل ابعادی تیر و ستون در اتصالات مطابق بند 9-20-5-2-1-1-پ

 • other controls

– اصلاح جرم و وزن تیرها با توجه به ضخامت سقف به صورت دقیق

– اصلاح و اعمال کاهش سختی تیرها و ستون ها و دیوار برشی در صورت نیاز

Redifine check section

بهینه سازی آرماتورهای ستون با قابلیت تفاوت بین آرماتورهای گوشه و لبه و چیدمان میلگرد برای حداقل کردن خاموت مصرفی

 • کنترل Shear Walls Ratio :

کنترل Ratio، وارنینگ و ارور دیوارها تحت ترکیبات بار طراحی.

 • کنترل Shear Walls Rebars Spacing :

کنترل فاصله گذاری آرماتورهای قائم مطابق با بندهای 9-13-7-2-1 و 9-21-2-1-3 مبحث نهم

 • کنترل Walls Dimension :

کنترل ضخامت دیوارهای بالا و پایین یک گره (مشابه ستون ها).

 • کنترل Dual System Controls :

کنترل سیستم دوگانه یا کنترل های 25% و 50%.

 • کنترل Walls – Columns Dim. :

کنترل ابعادی ستون های دو سر دیوار برشی با ضخامت دیوار برشی. این کنترل به جهت کوچکتر نشدن بعد متناظر ستون از ضخامت دیوار برای اجرایی بودن طرح انجام می شود.

کنترل ترک خوردگی دیوار و اعمال ضریب مربوطه در هر مرحله

 • Retain Walls ReDefine Uniform Sections

بهینه سازی آرماتورهای دیوار حائل برای هرچشمه و در هر طبقه

WhatsApp Me!