خوش آمدید! سیدعلیرضا عاملی (برنامه بهینه سازی فنی)
تلفن تماس: 09126146736
bg_image

کنترل های دیوار برشی

قبل
بعدی

کنترل های دیوار برشی

  • کنترل Shear Walls Ratio :

کنترل Ratio، وارنینگ و ارور دیوارها تحت ترکیبات بار طراحی.

  • کنترل Shear Walls Rebars Spacing :

کنترل فاصله گذاری آرماتورهای قائم مطابق با بندهای 9-13-7-2-1 و 9-21-2-1-3 مبحث نهم

  • کنترل Walls Dimension :

کنترل ضخامت دیوارهای بالا و پایین یک گره (مشابه ستون ها).

  • کنترل Dual System Controls :

کنترل سیستم دوگانه یا کنترل های 25% و 50%.

  • کنترل Walls – Columns Dim. :

کنترل ابعادی ستون های دو سر دیوار برشی با ضخامت دیوار برشی. این کنترل به جهت کوچکتر نشدن بعد متناظر ستون از ضخامت دیوار برای اجرایی بودن طرح انجام می شود.

کنترل ترک خوردگی دیوار و اعمال ضریب مربوطه در هر مرحله

  • Retain Walls ReDefine Uniform Sections

بهینه سازی آرماتورهای دیوار حائل برای هرچشمه در هر طبقه

WhatsApp Me!