قاب فولادی

قبل
بعدی
 • Reset Seismic Parameters

محاسبه دقیق ضریب زلزله و استخراج زمان تناوب تحلیلی سازه و مقایسه آن با زمان تناوب تجربی در هر مرحله

 • ReSet Number of Modes

کنترل درصد مشارکت جرمی

 • Auto Select Optimization

اعمال محدودیت برای تیر و ستون ها با استفاده از بسته مقاطع در Auto Select با توجه به محدودیت های معماری

 • Show Initial & Optimized Model Excel Results

خروجی دفترچه محاسبات به صورت اکسل و مقایسه فایل اولیه و فایل بهینه شده در هرمرحله

 • Algorithmz To Use

پشتیبانی از چهار الگوریتم ژنتیک ، ذرات هوا ، گرگ خاکستری و ربات

 • Group Limits

کنترل محدودیت ابعادی المان ها (عرض و ارتفاع) با استفاده از تعریف و اختصاص گروه

 • Structure Torsion

کنترل نامنظمی پیچشی سازه مطابق استاندارد 2800

 • Structure Drift

کنترل دریفت سازه. درصورتیکه سازه دارای نامنظمی پیچشی باشد، به جای Average از Max استفاده می شود. درصورتیکه تیک کنترل شاخص پایداری زده شده باشد، بند تخفیفی 3-6 آیین نامه 2800 درصورت رعایت هنگام کنترل دریفت اعمال می شود.ضوابط دریفت برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد نیز رعایت میشود

 • Stability Index

کنترل شاخص پایداری مطابق با بند 3-6 آیین نامه 2800 و همچنین در نظر گرفتن رابطه 3-13

 • SCWB

کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی با استفاده از نتایج ایتبس روی حالت Sway Special.

 • Resist Sys. Dim. Limits

کنترل سایر محدودیت های ابعادی المان های تیر و ستون مطابق بندهای 9-20-5 و 9-20-6 براساس نوع سیستم باربر جانبی

 • Base Shear Modificaton

هم پایه سازی برش پایه به همراه ضریب اصلاح در هر مرحله

 • Modify Stories Displacements Limits

محدود کردن تغییر مکان طبقات برای در نظر گرفتن درز انقطاع ساختمان های بالای 8 طبقه

 • Costs info

برآورد هزینه تیرآهن

 • Allow beam Dim

کنترل ابعادی تیر و ستون در اتصالات مطابق بند 9-20-5-2-1-1-پ

 • other controls
 • کنترل تیر و ستونها در سازه ی فولادی دارای مهاربند هم گرا بر اساس نیروی ظرفیتی بر اساس مبحث دهم
 • کنترل تیرها و ستون ها در سازه ی فولادی دارای مهار بند واگرا بر اساس نیروی ظرفیتی بر اساس مبحث دهم
 • کنترل تیرضعیف و ستون قوی در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه مطابق مبحث دهم
 • کنترل چشمه اتصال در ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه

 

WhatsApp Me!