دفاع از پروژه

نحوه کار برنامه

در مقابل هریک از ارگان های کنترل کننده همچون نظام مهندسی استان ها ، شهرداری ها ، شرکت های مشاور و …

دفاع فنی و سازه ای از طرح سازه صورت خواهد گرفت

WhatsApp Me!