تحویل پروژه

نحوه کار برنامه

طراح موظف است مدل سازه و مدارک پروژه را به کارفرما تحویل دهد که در آن کلیه ضوابط مندرج در مقررات ملی

ساختمان ( بلاخص مباحث 6 ، 9 و 10) و استاندارد 2800 مطابق با آخرین ویرایش ها رعایت شده باشد

WhatsApp Me!