بررسی و ارزیابی

نحوه کار برنامه

در ابتدا نقشه های معماری و سازه به همراه مدل ایتبس جهت بررسی مقدماتی ارسال میشود .

بررسی و اعلام نتایج نیز به صورت رایگان صورت میپذیرد

WhatsApp Me!