عقد قرارداد

به نام خدا

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوة (بقرد -۲۸۲)

قرارداد خدمات مشاوره، طراحی و بهینه سازی سازه

  1. طرفین قرارداد

 این قرارداد به شماره ……………………………. در تاریخ /    /     ما بین……………..به شناسنامه ملی ……………………….به آدرس ……………………………………….. که در این قرارداد کار فرما نامیده می شود و شخص علیرضا عاملی به شناسه ملی 0066913934 به آدرس تهران، خیابان پیروزی خیابان اول نیروی هوایی کوچه 1.21 پلاک 46 واحد 12که در این قراداد مشاور نامیده می شود، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد. هر گونه تغییر آدرس قبل از اتمام قرارداد باید مستقیما به اطلاع طرف دیگر برسد. محل انجام موضوع قرارداد یعنی خدمت مشاوره و طراحی سازه، در محل مشاوره در شهر تهران می باشد

  1. 2. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از باز طراحی سازه با رویکرد بهینه سازی به زیربنای تقریبی …………….  و ارائه مدارک فنی توسط مشاور .

  1. مبلغ قرارداد

 حق الزحمه …………………… درصد از میزان کاهش هزینه گزارش داده شده توسط مشاور میباشد براساس توافقات في مابین هزینه تهیه و اجرا به این صورت توافق می گردد: ……………………….

تبصره: مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبلغ افزوده خواهد شد و متناسب با هر تسویه حساب، پرداخت خواهد شد

  1. نحوه پرداخت

4-1-………………………………………. ریال به عنوان پیش پرداخت مورد توافق قرار می گیرد، ……………… ریال به عنوان پرداخت مرحله دوم همزمان با تحویل اولیه پروژه تسویه می گردد و باقیمانده رقم پس از بررسی کارفرما و پاسخ به ابهامات احتمالی و تائید طرح تسویه خواهد شد

4-2- کلیه واریزی های کارفرما به حساب اصلی شخص با مشخصات ذیل از طریق درگاه امن زرین پال صورت می پذیرد.

صاحب حساب : سید علیرضا عاملی

شماره حساب اصلی: 04929181001

 شماره شبا

IR- 210550016980004929181001

5 .  مدت قرارداد

5-1-تاریخ شروع قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت و تکمیل کلیه اطلاعات اولیه پروژه (نقشه معماری، گزارش مکانیک خاک و…..می باشد.

5-2-زمان تحویل اولیه پروژه، حداکثر هفت روز تقویمی /کاری از زمان شروع قرارداد می باشد که طراح موظف است طی این زمان، مدل سازه و مدارک پروژه را به کارفرما تحویل دهد

5-3- تاریخ اتمام پروژه، تاریخ تائید کتبی نهایی طرح توسط کارفرما و یا حداکثر ۴ ماه بعد از تحویل اولیه می باشد. .

6 . تعهدات مشاور

 مشاور موظف به طراحی سازه با در نظر گرفتن موارد زیر میباشد

6-1- حداقل ………… درصد بهینه سازی در هزینه سازه (بخش های اجرا نشده) نسبت به فایل اولیه مدل سازه باید صورت پذیرد.

 6-2- کلیه ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان (بلاخص مباحث ۹و۶ و ۱۰) و استاندارد ۲۸۰۰ (مطابق با آخرین ویرایش هایی که تا زمان انعقاد قرارداد از نظر قانونی الزام به تبعیت از آنها وجود دارد) باید رعایت شوند.

امضا کارفرما

امضا مشاور

 

 

 

6-3-استناد به آیین نامه های معتبر بین المللی ASCE, AISC,ACI) و .. ( در موارد سکوت، ابهام، تناقض یا اشکال آیین نامه های داخلی بلا مانع است

6-4-كليه المانهای سازه ای شامل تیرها، ستون ها، مهاربندها ، اتصالات، کف ستون ها و .. و شالوده جهت ارضای معیارهای ایمنی و خدمت پذیری باید طراحی شوند

6-5- مشاور موظف به تحویل پروژه شامل فایل safe16(fdb) , etabs2016v16.2.1(edb)

و فایل CADv15 (dwg)   در موعد انتهای قرارداد (تحويل نهایی) می باشد و مسئولیتی بابت ارائه فایل با نسخه های دیگر از نرم افزار های ذکر شده ندارد. تحویل اولیه شامل فایل نقشه سازه است

۶-۶-در صورت درخواست کارفرما مشاور موظف به ارائه دفترچه محاسبات است که به همراه کلیه فایل های پروژه در قالب CD در موعد تحویل نهایی باید برای کارفرما ارسال شود.

 ۶-۷-تهیه و یا کنترل نقشه های شاپ درائینگ بر عهده مشاور نیست

6-8- فرضیات فایل اولیه مدل سازه، می توانند مبنای طراحی بهینه شده نیز قرار بگیرند.

6-9- کارفرما می تواند حداکثر 1 مرتبه پس از تحویل خروجی های پروژه و تا مدت زمان مجاز بررسی، درخواست اصلاح داشته باشد درخواست اصلاح شامل پرسش هرگونه ابهام، تناقض و یا اشکالی است که توسط هر مرجعی، مانند ناظر شهرداری، کنترل کننده ثالث و … تشخیص داده شده است و کتبأ با مشاور مطرح می شود و مشاور موظف است طی مدت حداکثر ۷ روز کاری، پاسخ موارد را (براساس منابع ذکر شده) داده و خروجی پروژه را در صورت نیاز تصحیح نموده و مجددا برای کارفرما ارسال نماید مدت زمان مجاز بررسی کارفرما در مورد پاسخ مشاور به درخواست اصلاح نیز، در هر مرتبه ۷ روز کاری است

6-10-مدت زمان مجاز بررسی طرح از جانب کارفرما پس از ارائه طرح اولیه سازه حداکثر ۱۰ روز کاری می باشد و کارفرما در زمان مجاز بررسی کلیه ابهامات و اصلاحات لازم را به مشاور اعلام خواهد کرد و مشاور در زمان مجاز پاسخگویی مطابق بند 6-9 به کارفرما پاسخ و اصلاحات لازم را بعمل خواهد آورد

6-11-درخواست اصلاح، شامل تغییر در فرضیات پروژه بلاخص فرضیات معماری نیست و چنین تغییراتی شامل افزایش حق الزحمه مشاور خواهند شد

6-12-عدم ارسال درخواست اصلاح و با عدم بررسی پاسخ مشاور به درخواست اصلاح پس از مدت زمان مجاز بررسی، به منزله تأیید طرح از جانب کارفرما است

 6-13-الزامات، محدودیتها و شرایط خاص سازه این پروژه، در سند الحاقیه فنی به پیوست این قرارداد مورد توافق قرار می گیرند

6-14-درصورت طولانی شدن روند بررسی بیش از یک ماه از زمان تحویل اولیه، چنانچه پاسخگویی مشاور مطابق تعهدات باشد، کارفرما، موظف به تسویه حساب کل قرارداد می باشد. این موضوع مسئولیت مشاور در پاسخگویی فنی نسبت به طرح را از بین نخواهد بود.

 ۷. تعهدات کارفرما

7-1-تحویل اسناد پروژه به مشاور شامل نقشه معماری (با تاکید بر کاربری دقیق هر بخش) و گزارش مکانیک خاک

7-2- گزارش هرگونه اطلاعات فنی موثر شامل وجود قنات، چاه و … در پروژه و یا فراهم آوردن تمهیداتی جهت اطلاع از آنها

 7-3-پاسخ گویی به ابهامات و یا تناقض های مربوط به اسناد پروژه و یا پیشنهادهای مشاور در زمان مجاز پاسخگویی

 7-4-زمان مجاز پاسخگویی کارفرما، باتوجه به شرایط پروژه، سه روز در نظر گرفته میشود.

7-5- پرداخت به موقع مطالبات مالی

 ۸. عدم انجام تعهدات

8-1-در صورت عدم ارائه خروجی پروژه در موعد تحویل اولیه و یا در زمان مجار پاسخگویی پس از بررسی کارفرما، به ازای هر روز کاری تاخیرها یک درصد از حق الزحمه مشاور کسر خواهد شد. این عدد بیشتر از حق الزحمه كل پروژه نخواهد بود

امضا کارفرما

امضا مشاور

8-2- در صورت عدم پاسخگویی کارفرما به ابهامات مشاور پس از زمان مجاز پاسخگویی، تفاوت زمان پاسخ و زمان مجاز پاسخگویی به مدت زمان مجاز انجام طرح افزوده خواهد شد.

8-3- در صورت انصراف کارفرما از همکاری با مشاور، هزینه کل قرار داد باید به مشاور پرداخت شود 8-4- در صورت الزام کارفرما بر عدم در نظر گرفتن برخی ضوابط فنی، مشاور می تواند از ادامه کار سرباز زند. و این موضوع انحراف کارفرما تلقی خواهد شد.

 8-5-درصورت انصراف مشاور از همکاری با کارفرما با در صورت عدم حصول مفاد این قرارداد، کلیه هزینه های اخذ شده بابت قرارداد باید به کارفرما عودت داده شوند

9- سایر موارد

9-1-نحوه ارتباط رسمی طرفین، از این طریق خواهد بود

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

آدرس ایمیل طرفین قرارداد: …………………………………………………………………………………………………….

 9-2-این قرارداد شامل درج مهر نظام مهندسی در نقشه ها نمی شود و هزینه احتمالی مربوطه بر عهده کارفرما خواهد بود

 9-3-هرگونه هماهنگی با سایر عوامل پروژه همچون تیم معماری، ژئوتکنیک، پیمانکار و … بصورت محدود و در قالب نامه نگاری میسر بوده و مشاور تعهدی بابت جلسه حضوری با سایر عوامل و با حضور در کارگاه ندارد.

9-4- کارفرما باید قبل از شروع باز طراحی، نسبت به مطلوبیت روند اداری و مهندسی در فرآیند باز طراحی اطمینان حاصل کند. چنانچه بازطراحی مستلزم امضا و مهر طراح قبلی بوده و وی به دلایل غیر فنی از تأیید مجدد سرباز زنده و با فرایندهای جایگزین از نظر کارفرما طولانی باشد مسئولیتی بر عهده مشاور نیست

9-5-مشاور موظف و مکلف است از طرح بهینه ارائه شده خود در هر مرجعی ذیصلاح مانند نظام مهندسی و با طراح قبلی از بابت موارد فنی و سازه ای دفاع نماید و پاسخگوی موارد فنی مطابق با مراجع مندرج در بند ۶ باشد

 9-6-شرایط مندرج در قرارداد بلاخص قیمت و زمان، در صورتی که فاصله واریز پیش پرداخت از تدوین و یا انعقاد قرارداد بیش از یک هفته باشد، معتبر نخواهند بود

9-7-کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض. تفسیر با اجرای آن به آقای ………………. (کارشناس رسمی دادگستری در حوزه راه و ساختمان) به کدملی ……………………………………………. و نشانی…………………………………………………………….

ارجاع می گردد تا بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و فنی ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است. داور راسا حق ابلاغ رای صادره را دارا می باشد. هزینه داوری بر عهده طرف متضرر از رای داوری خواهد بود.

9-8- تاثیرات ناشی از نوسانات قیمت ارز، افزایش و یا کاهش قیمت متریال در قیمت مورد توافق این قرارداد و میزان جریمه دیر کرد، هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت

9-9-تعاملات مالی و قراردادی کارفرما با افراد و مجموعه های ثالث، به هیچ وجه ارتباطی با این قرارداد ندارد و شخص با مجموعه طرف قرارداد مستقلا موظف به ادای تعهدات مالی می باشد.

9-10- این قرارداد در ۹ بند، دو نسخه و یک الحاقیه فنی تهیه شده است و محل فعالیت مشاور در شهر تهران، امضا شده است و هر نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد

الحاقیه فنی قرارداد خدمات مشاوره،طراحی،بهینه سازی سازه

شماره قرارداد:……………………

WhatsApp Me!